Projektowanie

Jesteśmy producentem maszyn

i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych projektowanych pod indywidualne wymagania

i potrzeby Klienta

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Projektowanie

Jesteśmy producentem maszyn

i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych projektowanych pod indywidualne wymagania

i potrzeby Klienta

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Produkcja

Jesteśmy producentem maszyn
i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych wytwarzanych
w naszej hali produkcyjnej

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Przemysł ciężki

Jesteśmy producentem maszyn

i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych dla zakładów
branży przemysłu ciężkiego, branży kruszyw, energetyki, hutnictwa
oraz odlewnictwa

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Jesteśmy producentem maszyn
i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych dla zakładów branży przemysłu rolno-spożywczego, paszowego, chemicznego, drzewnego, papierniczego, ceramicznego, szklarskiego
i materiałów budowlanych

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Sortownie odpadów, recykling, ekologia

Jesteśmy producentem maszyn
i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych dla zakładów sortowania odpadów oraz recyklingu większości materiałów sypkich

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       

PRZEMYSŁ CIĘŻKI, KRUSZYWA, ENERGETYKA, HUTNICTWO, ODLEWNICTWO

PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY, PASZOWY, CHEMICZNY, DRZEWNY, PAPIERNICZY, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, CERAMICZNY, SZKLARSKI

SORTOWNIE ODPADÓW,
RECYKLING,
EKOLOGIA

 
 

 

Mając na uwa­dze atrak­cyj­ność naszej oferty, posta­no­wi­li­śmy wzbo­ga­cić ją o pomoc w pozy­ska­niu fun­du­szy na sfi­nan­so­wa­nie Pań­stwa inwe­sty­cji, bez koniecz­no­ści anga­żo­wa­nia środ­ków wła­snych. Nasz Partner firma PKO Leasing przy­go­tuje indy­wi­du­alną ofertę dosto­so­waną do Pań­stwa potrzeb i moż­li­wo­ści.

 

System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 


Firma LMS Logistyka Materiałów Sypkich Sp. z o.o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem i pro­duk­cją urzą­dzeń oraz linii tech­no­lo­gicz­nych z wyko­rzy­sta­niem w dużej mie­rze tech­niki wibra­cyj­nej.

Urzą­dze­nia te wyko­nu­jemy pod indy­wi­du­alne wyma­ga­nia Klien­tów jak rów­nież w sys­te­mach „pod klucz”.  Posia­damy spraw­dzone już roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne dostar­czone do sze­ro­kiej gamy odbior­ców, począw­szy od pro­du­cen­tów mate­ria­łów syp­kich, che­mii, mate­ria­łów budow­la­nych, przez prze­mysł ener­ge­tyczny, gór­ni­czy, hut­ni­czy i spo­żyw­czy do recy­klingu róż­nego rodzaju odpa­dów. Naszym Klien­tom zapew­niamy kom­plek­sowo: trans­port, mon­taż i roz­ruch urzą­dzeń oraz sprawny ser­wis gwa­ran­cyjny i pogwa­ran­cyjny. 

 

LMS Logistyka Materiałów Sypkich Sp. z o. o.

Przesiewacz wibracyjny do kupienia ze stanu magazynowego firmy LMS.

Przesiewacze wibracyjne do sprzedaży ze stanu magazynowego

NOWE W ATRAKCYJNEJ CENIE !

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakład przeróbczy kruszenia oraz sortowania piaskowca - ZPK Czarna.

Zakład przeróbczy kruszenia oraz sortowania kruszywa łamanego (piaskowiec)

ZOBACZ WIĘCEJ

Linia technologiczna do klasyfikacji pospółki piaskowo-żwirowej - SPSM

Linia technologiczna do klasyfikacji pospółki piaskowo-żwirowej

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakład przeróbczy kopalni w Barcicach i montaż zakładu przeróbczego.

Zakład przeróbczy kopalni

w Barcicach

ZOBACZ WIĘCEJ

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT