Projektowanie

Jesteśmy producentem maszyn

i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych projektowanych pod indywidualne wymagania

i potrzeby Klienta

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Projektowanie

Jesteśmy producentem maszyn

i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych projektowanych pod indywidualne wymagania

i potrzeby Klienta

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Produkcja

Jesteśmy producentem maszyn
i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych wytwarzanych
w naszej hali produkcyjnej

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Przemysł ciężki

Jesteśmy producentem maszyn

i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych dla zakładów
branży przemysłu ciężkiego, branży kruszyw, energetyki, hutnictwa
oraz odlewnictwa

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Jesteśmy producentem maszyn
i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych dla zakładów branży przemysłu rolno-spożywczego, paszowego, chemicznego, drzewnego, papierniczego, ceramicznego, szklarskiego
i materiałów budowlanych

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       
       
       
   

Sortownie odpadów, recykling, ekologia

Jesteśmy producentem maszyn
i urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych dla zakładów sortowania odpadów oraz recyklingu większości materiałów sypkich

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
       
       

PRZEMYSŁ CIĘŻKI, KRUSZYWA, ENERGETYKA, HUTNICTWO, ODLEWNICTWO

PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY, PASZOWY, CHEMICZNY, DRZEWNY, PAPIERNICZY, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, CERAMICZNY, SZKLARSKI

SORTOWNIE ODPADÓW,
RECYKLING,
EKOLOGIA

 
 

Kontakt z LMS
Zapraszmy Państwa serdecznie do kontaktu z naszą firmą

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 
 

Pracuj w LMS
Oferty pracy w naszej firmie.
Sprawdź kogo poszukujemy.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

 

Firma LMS Logistyka Materiałów Sypkich Sp. z o.o.

 

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem i pro­duk­cją urzą­dzeń oraz linii tech­no­lo­gicz­nych z wyko­rzy­sta­niem w dużej mie­rze tech­niki wibra­cyjnej.
Pro­du­ku­jemy urzą­dze­nia dla prze­my­słu wydo­byw­czego, hut­nic­twa i odlew­nic­twa oraz prze­my­słu pro­du­cen­tów mate­ria­łów syp­kich (prze­mysł che­miczny, pro­du­cenci mate­ria­łów budow­la­nych, prze­mysł spo­żyw­czy, inne). Nasza firma bazuje na kil­ku­dzie­się­cio­let­nim doświad­cze­niu kadry inży­nier­skiej i zarzą­dza­ją­cej w zakre­sie budowy maszyn wibra­cyj­nych i trans­por­to­wych.

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

ISO 9001

System Zarządzania Jakością 

wg. normy ISO 9001 : 2008

 

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o., infor­muje, że w dniu 02.12.2015 r. zakoń­czyła z wyni­kiem pozy­tyw­nym audyt cer­ty­fi­ku­jący z zakresu Syste­mów Zarzą­dza­nia Jako­ścią wg. normy ISO 9001:2008 tym samym uzy­sku­jąc cer­ty­fi­kat.

ZOBACZ WIĘCEJ

Recycling betonu komórkowego

Recycling betonu komórkowego

Montaż nowa­tor­skiego pro­jektu linii recy­klingu betonu komór­ko­wego...

ZOBACZ WIĘCEJ

Więcej informacji
 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT