Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Certyfikacja wg. EN ISO 3834-2 oraz EN 1090

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

W związku z roz­wo­jem firmy oraz wzro­stem poziomu jako­ści wytwa­rza­nych wyro­bów firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. uzy­skała cer­ty­fi­ka­cję oraz wdro­żyła sys­temy jako­ści w spa­wal­nic­twie wg EN ISO 3834–2:2005 oraz cer­ty­fi­ka­cję Zakła­do­wej Kon­troli Pro­duk­cji wg. EN 1090 w kla­sie EXC3 upraw­nia­jącą nada­wa­nie znaku CE dla kon­struk­cji nośnych we wszyst­kich typach budowli.

Jed­nostką nad­zo­ru­jącą audyt oraz wyda­jącą Cer­ty­fi­kat jest firma DVS ZERT.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT