System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

O firmie LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. 
LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem i pro­duk­cją urzą­dzeń oraz linii tech­no­lo­gicz­nych z wyko­rzy­sta­niem w dużej mie­rze tech­niki wibra­cyjnej.

 

Pro­du­ku­jemy urzą­dze­nia dla prze­my­słu wydo­byw­czego, hut­nic­twa i odlew­nic­twa oraz prze­my­słu pro­du­cen­tów mate­ria­łów syp­kich (prze­mysł che­miczny, pro­du­cenci mate­ria­łów budow­la­nych, prze­mysł spo­żyw­czy, inne).

Nasza firma bazuje na kil­ku­dzie­się­cio­let­nim doświad­cze­niu kadry inży­nier­skiej i zarzą­dza­ją­cej w zakre­sie budowy maszyn wibra­cyj­nych i trans­por­to­wych.

Celem dzia­łal­no­ści firmy jest doradz­two, pro­jek­to­wa­nie, budowa i sprze­daż maszyn wibra­cyj­nych i pro­ce­so­wych oraz kom­plet­nych linii tech­no­lo­gicz­nych do prze­róbki mate­ria­łów syp­kich, jak rów­nież urzą­dzeń z branży sor­to­wa­nia odpa­dów komu­nal­nych i popro­duk­cyj­nych.

Urzą­dze­nia firmy LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. mogą być pro­jek­to­wane i dosto­so­wy­wane do indy­wi­du­al­nych potrzeb Klienta, co umoż­li­wia spro­sta­nie nawet naj­trud­niej­szym wymo­gom rynku odbior­ców w kraju i za gra­nicą. Naszym Klien­tom zapew­niamy trans­port, mon­taż i roz­ruch urzą­dzeń oraz sprawny ser­wis gwa­ran­cyjny i pogwa­ran­cyjny.

W zakres pro­du­ko­wa­nych urzą­dzeń wcho­dzą m.in.:

  • maszyny wibra­cyjne (prze­sie­wa­cze, podaj­niki) w wielu typach i rodza­jach,
  • prze­no­śnik taśmowe,
  • odwad­nia­cze wibra­cyjne i kołowe,
  • prze­no­śniki śli­ma­kowe,
  • sta­cje dozo­wa­nia,
  • kru­szarki,
  • mie­szal­niki,

Ofe­ru­jemy rów­nież kom­plek­sowe reali­za­cje linii tech­no­lo­gicz­nych, węzłów i linii sor­tow­ni­czych np. linie dla żwi­rowni, linie do pro­duk­cji eko­groszku, linie recy­klingu szkła czy odpa­dów komu­nal­nych, itd.

Jeste­śmy prze­ko­nani, że doświad­cze­nie naszej kadry oraz facho­wość załogi będzie sprzy­jać roz­wo­jowi firmy i zwięk­sza­niu zado­wo­le­nia Klien­tów.

Zapra­szamy do współ­pracy.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT