System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Prze­mysł ciężki, kru­szywa, ener­ge­tyka, hut­nic­two, odlew­nic­two­
LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.
Przemysł ciężki, kruszywa, energetyka, hutnictwo, odlewnictwo

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje i wyko­nuje dla zakła­dów branży prze­mysłu cięż­kiego, branży kru­szyw, ener­ge­tyki, hut­nic­twa oraz odlew­nic­twa maszyny i urzą­dze­nia oraz kom­pletne linie tech­no­lo­giczne (rów­nież w sys­te­mie „pod klucz”). Maszyny i urzą­dze­nia znaj­dują sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych zwią­za­nych m.in. z prze­sie­wa­niem, trans­por­tem, dozo­wa­niem, skła­do­wa­niem, płu­ka­niem, odwad­nia­niem, nawa­ża­niem surow­ców na róż­nych eta­pach pro­duk­cji począw­szy od etapu przy­go­to­wa­nia surowca aż do etapu uzy­ska­nia wyrobu final­nego.

Zakres pro­jek­to­wa­nia i pro­duk­cji firmy LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. dla ww. branż prze­mysłowych obej­muje wyko­naw­stwo nastę­pu­ją­cych maszyny i urzą­dzeń:

 • sta­cje nawa­ża­nia, kon­fek­cjo­no­wa­nia oraz dozo­wa­nia surow­ców,
 • prze­no­śniki i dozow­niki śli­ma­kowe,
 • prze­no­śniki i dozow­niki taśmowe,
 • podaj­niki i dozow­niki wibra­cyjne,
 • podaj­niki wibra­cyjne spi­ralne do trans­portu pio­no­wego,
 • prze­no­śniki kubeł­kowe do trans­portu pio­no­wego,
 • prze­sie­wa­cze bęb­nowe,
 • prze­sie­wa­cze wibra­cyjne,
 • prze­sie­wa­cze mimo­śro­dowe i oscy­la­cyjne,
 • prze­sie­wa­cze wibra­cyjne rusz­towe,
 • płuczki wibra­cyjne,
 • odwad­nia­cze kołowe oraz wibra­cyjne,
 • leje wibra­cyjne oraz dna aktywne,
 • stoły wibra­cyjne i obro­towe,
 • zasuwy oraz roz­dzie­la­cze dla mate­ria­łów syp­kich,
 • kosze zasy­powe,
 • zbior­niki i silosy,
 • kon­struk­cje sta­lowe,
 • układy hydro­cy­klonu,
 • zamknięte obiegi wody tech­no­lo­gicz­nej,
 • inne urzą­dze­nia wg wyma­gań Klienta.

 

Pro­du­ko­wane przez LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. maszyny i urzą­dze­nia w zależ­no­ści od potrzeb i indy­wi­du­la­nych wyma­gań Klienta wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej bądź kwa­so­od­por­nej lub ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie poprzez malo­wa­nie lub cyn­ko­wa­nie.

Po otrzy­ma­niu zapy­ta­nia ofer­to­wego każ­do­ra­zowo zapew­niamy Klien­towi wspar­cie tech­niczne w zakre­sie doboru maszyn i urzą­dzeń dla reali­zo­wa­nego pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego.

Posia­damy labo­ra­to­rium tech­niczne, w któ­rym pro­wa­dzimy próbne testy prze­sie­wa­nia, roz­drab­nia­nia i mie­sza­nia surow­ców na otrzy­ma­nych od Klien­tów prób­kach surow­ców lub pro­duk­tów. Prze­pro­wa­dzane testy (rów­nież z udzia­łem Klienta) pozwa­lają na opty­malny dobór urzą­dzeń wg. indy­wi­du­al­nych wyma­gań i zało­żeń pro­jek­to­wych Klienta.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT