System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Hydrocyklony

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje układy hydro­cy­klo­nów słu­żące do oczysz­cza­nia, sepa­ra­cji i zagęsz­cze­nia osa­dów drob­no­ziar­ni­stych z pulpy. Ofe­ro­wane urzą­dze­nia, zgod­nie z indy­wi­du­al­nymi wyma­ga­niami Klienta, są dosto­so­wane do róż­nych wydaj­no­ści i rodza­jów mate­ria­łów. Układ hydro­cy­klonu składa się z: hydro­cy­klonu (lub dwóch), odwad­nia­cza wibra­cyj­nego, rzą­pia, insta­la­cji poda­wa­nia pulpy na układ (pompa pulpy oraz ruro­ciąg) posa­do­wio­nych na wspól­nej kon­struk­cji wspor­czej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT