System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Kruszarki walcowe

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje kru­szarki wal­cowe. Kru­szarki wal­cowe mają zasto­so­wa­nie do kru­sze­nia surow­ców o mak­sy­mal­nej gra­nu­la­cji do 100 mm. Dłu­gość i śred­nicę bęb­nów kru­szarki dobiera się odpo­wied­nio dla wyma­ga­nej wydaj­no­ści oraz gra­nu­la­cji nadawy wej­ścio­wej i gra­nu­la­cji pro­duktu wyj­ścio­wego.

Pro­du­ko­wane kru­szarki posia­dają regu­la­cję szcze­liny mię­dzy wal­cami, walce kru­sza­rek mogą być gład­kie lub wypo­sa­żone w napa­wane zabie­raki popra­wia­jące sku­tecz­ność zabie­ra­nia i kru­sze­nia surow­ców.

Na spe­cjalne życze­nie walce kru­sza­rek wal­co­wych mogą być wyko­nane z mate­riału o podwyż­szo­nej odpor­no­ści na ście­ra­nie np. odlewy ze sta­liwa man­ga­no­wego.

Kru­szarki mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej jak i kwa­so­od­por­nej

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT