System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Myjki (płuczki) bagne­towe i taśmo­we

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

­Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje myjki (płuczki) bagne­towe prze­zna­czone do wymy­wa­nia zanie­czysz­czeń ila­stych z kru­szyw o uziar­nie­niu w zakre­sie 2 ÷ 40 mm.

Myjki bagne­towe mogą być wyko­nane według indy­wi­du­al­nych potrzeb Klienta w:

  • wer­sjach jedno lub dwu­wa­ło­wych,
  • kor­pus tj. wanna myjki wyko­nana jest ze stali węglo­wej, nato­miast łopaty myjki wyko­nane są ze stali o podwyż­szo­nej wytrzy­ma­ło­ści na ście­ra­nie,
  • wer­sji wypo­sa­żo­nej jest w insta­la­cję wodną natry­skową, domy­wa­jącą umoż­li­wia­jącą dokładne nawod­nie­nie zabru­dzo­nego mate­riału zakoń­czoną zawo­rami.


Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje myjki taśmowe (domy­wa­cze) słu­żące do wymy­wa­nia zanie­czysz­czeń orga­nicz­nych typu korzonki, patyki, drobny węgiel, torf z kru­szywa.

Myjki taśmowe mogą być wyko­nane według indy­wi­du­al­nych potrzeb Klienta w:

  • o róż­nych sze­ro­ko­ściach taśmy,
  • wer­sji wypo­sa­żo­nej jest w insta­la­cję wodną natry­skową, domy­wa­jącą umoż­li­wia­jącą dokładne nawod­nie­nie zabru­dzo­nego mate­riału zakoń­czoną zawo­rami.

 

Myjki mogą być wyko­ny­wane są ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT