System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Odwad­nia­cze kołowe, wibra­cyjne, śli­ma­kowe

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

ODWADNIACZE KOŁOWE, WIBRACYJNE, ŚLIMAKOWE

 

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje kołowe odwad­nia­cze kubeł­kowe słu­żące do odse­pa­ro­wa­nia i odwad­nia­nia mate­ria­łów drob­no­ziar­ni­stych (np. pia­sku, żwiru, żużla, itp.) z pulpy, dosto­so­wane do róż­nych wydaj­no­ści i rodza­jów mate­ria­łów.

Odwad­nia­cze kołowe mogą być wyko­nane w róż­nych wer­sjach:

  • stan­dar­dowe z wanną – bez komór sedy­men­ta­cyj­nych, ze stan­dar­do­wym kołem – bez komór pod­ci­śnie­nio­wych,
  • z komo­rami sedy­men­ta­cyj­nymi i śli­ma­kami nagar­nia­ją­cymi, które znaj­dują zasto­so­wa­nie przy odwad­nia­niu mate­riału zawie­ra­ją­cego dużą ilość drob­nych frak­cji mate­riału,
  • z komo­rami pod­ci­śnie­nio­wymi na kole odwad­nia­ją­cym,
  • z napę­dem reali­zo­wa­nym przez moto­re­duk­tor lub prze­kładną pla­ne­tarną – przy­sto­so­wa­nymi do współ­pracy z prze­mien­ni­kiem prą­do­wym słu­żą­cym do zmiany pręd­ko­ści obro­to­wej koła czer­pal­nego,

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje odwad­nia­cze wibra­cyjne słu­żące do odwod­nie­nia do około 16 ÷ 18% wil­got­no­ści (co umoż­li­wia łado­wa­nie odwod­nio­nego mate­riału na samo­chody) mate­riału umy­tego na myjce (płuczce) bagne­to­wej, poprawy stop­nia odwod­nie­nia mate­riału, który został uprzed­nio odwod­niony na odwad­nia­czu koło­wym lub w ukła­dzie hydro­cy­klonu.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje odwad­nia­cze śli­ma­kowe (myjki śli­ma­kowe) słu­żące do domy­wa­nia i odwad­nia­nia mate­ria­łów drob­no­ziar­ni­stych. Znaj­dują zasto­so­wa­nie zarówno jako urzą­dze­nia myjąco – odwad­nia­jące oraz jako urzą­dze­nia odwad­nia­jące mate­riał kla­sy­fi­ko­wany w pro­ce­sach na mokro.

Odwad­nia­cze mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie (powierzch­nie malo­wane farbą lub ocyn­ko­wane), kwa­so­od­por­nej, mogą rów­nież być wypo­sa­żone w wykła­dziny trud­no­ście­ralne wyko­nane ze stali o podwyż­szo­nej odpor­no­ści na ście­ra­nie. 

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT