System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Przenośniki kubełkowe do transportu pionowego

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje prze­no­śniki kubeł­kowe prze­zna­czone do pio­no­wego trans­portu mate­ria­łów syp­kich.

W zależ­no­ści od rodzaju nośnika prze­no­śniki wyko­ny­wane są w wer­sji taśmo­wej jak i łań­cu­cho­wej.

Na pod­sta­wie wyma­gań pro­jek­to­wych Klienta prze­no­śniki kubeł­kowe pro­jek­to­wane są o róż­nej sze­ro­ko­ści kubeł­ków jak i wyso­ko­ści podno­sze­nia.

Kon­struk­cje nośne prze­no­śni­ków mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie poprzez malo­wa­nie lub cyn­ko­wa­nie bądź mogą być wyko­nane ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

Kubełki trans­por­towe na życze­nie Klienta mogą być wyko­nane zarówno ze stali węglo­wej lub kwa­so­od­por­nej jak i z two­rzywa sztucz­nego lub ze stali o podwyż­szo­nej odpor­no­ści na ście­ra­nie.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT