System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Zakłady prze­rób­cze kru­szyw
i układy ich maga­zy­no­wa­nia

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

ZAKŁADY PRZERÓBCZE KRUSZYW I UKŁADY ICH MAGAZYNOWANIA

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje kom­pletne zakłady prze­rób­cze o wydaj­no­ściach od kil­ku­dzie­się­ciu do kil­ku­set ton na godzinę w sys­te­mach na sucho bądź na mokro z udzia­łem wody tech­no­lo­gicz­nej w ukła­dzie otwar­tym lub zamknię­tym – linie tech­no­lo­giczne do sor­to­wa­nia kru­szyw w sys­te­mie „pod klucz” – oraz kom­pletne sys­temy skła­do­wa­nia i maga­zy­no­wa­nia surow­ców syp­kich.

Świad­czymy usługi według indy­wi­du­al­nych potrzeb Klienta w zakre­sie:

  • doboru tech­no­lo­gii,
  • pro­jek­to­wa­nia i wyko­naw­stwa maszyn i urzą­dzeń,
  • wyko­na­nia insta­la­cji elek­trycz­nej i ste­ro­wa­nia,
  • wyko­na­nia insta­la­cji wod­nej i zamknię­tych ukła­dów wod­nych,
  • mon­tażu i roz­ru­chu,
  • ser­wisu gwa­ran­cyj­nego i pogwa­ran­cyj­nego.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT