System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Prze­mysł rolno-spo­żyw­czy, paszowy, che­miczny, drzewny, papier­ni­czy, mate­ria­łów budow­la­nych,
cera­miczny, szklar­ski

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Przemysł rolno-spożywczy, paszowy, chemiczny, drzewny, papierniczy, materiałów budowlanych, ceramiczny, szklarski

 

Podbranże:

 • Prze­mysł cukrow­ni­czy
 • Prze­mysł owo­cowo-warzywny,
 • Prze­mysł chłod­ni­czy,
 • Prze­mysł paszowy
 • Prze­mysł che­miczny i nawo­zowy
 • Prze­mysł drzewny i papier­ni­czy,
 • Prze­mysł leśny, ogrod­ni­czy i tor­fowy
 • Prze­mysł mate­ria­łów budow­la­nych
 • Prze­mysł cera­miczny i szklar­ski


Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje i wyko­nuje dla branży rolno spo­żyw­czej oraz dla prze­mysłu paszo­wego, che­micz­nego, drzew­nego, papier­ni­czego cera­micz­nego, szklar­skiego i mate­ria­łów budow­la­nych maszyny i urzą­dze­nia oraz kom­pletne linie tech­no­lo­giczne (rów­nież w sys­te­mie „pod klucz”) do roz­drab­nia­nia, mie­sza­nia, prze­sie­wa­nia, nawa­ża­nia, trans­portu i maga­zy­no­wa­nia surow­ców lub goto­wych pro­duk­tów.

Zakres pro­jek­to­wa­nia i pro­duk­cji firmy LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. dla ww. branż prze­mysłowych obej­muje wyko­naw­stwo nastę­pu­ją­cych maszyny i urzą­dzeń:

 • prze­sie­wa­cze wibra­cyjne,
 • prze­sie­wa­cze mimo­śro­dowe i oscy­la­cyjne
 • prze­sie­wa­cze wibra­cyjne o prze­kroju koło­wym (cedzaki wibra­cyjne),
 • kali­brow­niki wibra­cyjne,
 • gla­zu­row­niki wibra­cyjne,
 • odwad­nia­cze wibra­cyjne,
 • płuczki wibra­cyjne
 • prze­sie­wa­cze bęb­nowe,
 • sta­cje dozo­wa­nia surowca,
 • sta­cje dozu­jąco-prze­sie­wa­jące,
 • myjki wodne, wodno-powietrzne, szczot­kowe i korun­dowe,
 • podaj­niki i dozow­niki wibra­cyjne ryn­nowe oraz rurowe do trans­portu pozio­mego,
 • podaj­niki wibra­cyjne śru­bowe do trans­portu pio­no­wego,
 • stoły wibra­cyjne,
 • stoły obro­towe,
 • prze­no­śniki i dozow­niki śli­ma­kowe,
 • prze­no­śniki dozow­niki taśmowe,
 • prze­no­śniki kubeł­kowe,
 • prze­no­śniki zgrze­błowe (redlery),
 • roz­drab­nia­cze jedno i wie­lo­wa­łowe (szre­dery),
 • rodrab­nia­cze pal­cowe i prze­cie­raki sitowe
 • kru­szarki wal­cowe,
 • mie­szal­niki bęb­nowe,
 • mie­szal­niki wstę­gowe i lemie­szowe,
 • gra­nu­la­tory tale­rzowe,
 • leje wibra­cyjne,
 • zasuwy pły­towe (nożowe), igłowe oraz musz­lowe,
 • roz­dzie­la­cze dwu i wie­lo­dro­gowe
 • układy wagowe
 • wywrot­nice,
 • zbior­niki zaso­bowe,
 • kon­struk­cje sta­lowe
 • inne urzą­dze­nia wg wyma­gań Klienta.

 

Pro­du­ko­wane przez LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. maszyny i urzą­dze­nia w zależ­no­ści od potrzeb i indy­wi­du­la­nych wyma­gań Klienta wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej bądź kwa­so­od­por­nej lub ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie poprzez malo­wa­nie lub cyn­ko­wa­nie.

Urzą­dze­nia dla branży spo­żyw­czej wyko­ny­wane są przy uży­ciu kom­po­nen­tów posia­da­ją­cych sto­sowne ate­sty dopusz­cza­jące je do bez­po­śred­niego kon­taktu z żyw­no­ścią.

Po otrzy­ma­niu zapy­ta­nia ofer­to­wego każ­do­ra­zowo zapew­niamy Klien­towi wspar­cie tech­niczne w zakre­sie doboru maszyn i urzą­dzeń dla reali­zo­wa­nego pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego.

Posia­damy labo­ra­to­rium tech­niczne, w któ­rym przeprowadzamy próbne testy prze­sie­wa­nia, roz­drab­nia­nia i mie­sza­nia surow­ców na próbkach otrzy­ma­nych od Klien­tów. Prze­pro­wa­dzane testy (rów­nież z udzia­łem Klienta) pozwa­lają na opty­malny dobór urzą­dzeń wg. indy­wi­du­al­nych wyma­gań i zało­żeń pro­jek­to­wych Zamawiającego.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT