System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Glazurowniki wibracyjne

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje gla­zu­row­niki wyko­rzy­sty­wane głów­nie w prze­my­śle spo­żyw­czym służą przede wszyst­kim do pokry­wa­nia cienką war­stwą wody owo­ców i warzyw mro­żo­nych dzięki czemu można prze­cho­wy­wać te pro­dukty w komo­rach chłod­ni­czych zmniej­sza­jąc moż­li­wość ich uszka­dza­nia i zabez­pie­czyć je przed nadmier­nym kru­sze­niem. Gla­zu­row­niki dzia­łają na zasa­dzie prze­sie­wa­czy wibra­cyj­nych z kaska­dowo umiesz­czo­nymi pokła­dami szcze­li­no­wymi z moż­li­wo­ścią ich wymiany. Zada­niem pokła­dów sito­wych jest powle­ka­nie wodą za pomocą dysz roz­pry­sku­ją­cych oraz odsie­wa­nie kru­szu. Na życze­nie Klienta gla­zu­row­niki mogą być wypo­sa­żone w pokład odwad­nia­jący odsor­to­wany krusz

.

Do napędu gla­zu­row­ni­ków sto­so­wane są elek­tro­wi­bra­tory bez­wład­no­ściowe lub elek­tro­me­cha­niczne napędy wibra­cyjne bez­wład­no­ściowe wła­snej pro­duk­cji przysto­so­wane do współ­pracy z przy­zie­miami prą­do­wymi umoż­li­wia­ją­cymi regu­la­cje wydaj­no­ści.

 

Gla­zu­row­niki mogą być wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej jak i, na życze­nie Klienta, ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT