System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Granulatory talerzowe

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje gra­nu­la­tory tale­rzowe.

Gra­nu­la­tory tale­rzowe sto­so­wane są w pro­ce­sach gra­nu­lo­wa­nia surow­ców lub pro­duk­tów syp­kich.

Pro­jek­to­wane przez LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o gra­nu­la­tory tale­rzowe wyko­ny­wane są w zakre­sie śred­nic od 1500-4000mm oraz zróż­ni­co­wa­nej wyso­ko­ści burty tale­rza. Zasto­so­wany w gra­nu­la­to­rze nie­za­leż­nie napę­dzany skro­bak zapew­nia utrzy­ma­nie odpo­wied­niej war­stwy surowca w obra­ca­ją­cym się tale­rzu a mecha­niczny układ podno­sze­nia tale­rza oraz moż­li­wość regu­la­cji pręd­ko­ści obro­to­wej tale­rza pozwa­lają na opty­ma­li­za­cję para­me­trów pro­cesu gra­nu­lo­wa­nia.

Gra­nu­la­tory LMS Sp. z o. o. wypo­sa­żone są w sys­tem nawad­nia­nia­/zra­sza­nia surowca, dobór odpo­wied­nich dysz w zależ­no­ści od rodzaju zasto­so­wanego lepisz­cza usta­lany jest każ­do­ra­zowo z Klien­tem indy­wi­du­al­nie.

Ze względu na rodzaj zasto­so­wanego mate­riału kon­struk­cyj­nego pro­du­ko­wane są ze stali węglo­wej jak i kwa­so­od­por­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT