System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Kalibrowniki i sortowniki wibracyjne do mrożonych owoców i warzyw

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Kalibrowniki i sortowniki wibracyjne do mrożonych owoców i warzyw

 

Pro­du­ko­wane przez LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. kali­brow­niki i sor­tow­niki wibra­cyjne prze­zna­czone są do kali­bra­cji, prze­sie­wa­nia kon­tro­lno-zabez­pie­cza­ją­cego oraz wstęp­nej kla­sy­fi­ka­cji mro­żo­nych owo­ców i warzyw.

Kali­brow­niki wyko­ny­wane są w wer­sji jedno lub wie­lo­po­kła­do­wej w wer­sji otwar­tej lub obu­do­wa­nej, a w zależ­no­ści od spo­sobu moco­wa­nia mogą być pod­parte lub podwie­szone.

W zależ­no­ści od ilo­ści napę­dów i miej­sca usy­tu­owa­nia napę­dów kali­brow­niki wyko­ny­wane są o koło­wej, elip­tyczno-koło­wej oraz linio­wej cha­rak­te­ry­styce pracy rze­szota.

Do napędu kali­brow­ni­ków sto­so­wane są elek­tro­wi­bra­tory bez­wład­no­ściowe lub elek­tro­me­cha­niczne napędy wibra­cyjne bez­wład­no­ściowe wła­snej pro­duk­cji.

Kon­struk­cje sta­lowe kali­brow­ni­ków mogą być wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej jak i, na życze­nie Klienta, ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej.

W zależ­no­ści od rodzaju pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego Kali­brow­niki mogą być wypo­sa­żone w sita z siatki sta­lowej o oczkach kwa­dra­to­wych lub pro­sto­kąt­nych (sita har­fowe), sita z bla­chy per­fo­ro­wa­nej lub sita poli­ure­ta­nowe.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT