System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Kompletne linie technologiczne

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Kompletne linie technologiczne

 

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje kom­pletne linie tech­no­lo­giczne do pro­duk­cji mate­ria­łów syp­kich w sys­te­mie „pod klucz”.

Pro­jekt linii tech­no­lo­gicznej każ­do­ra­zowo usta­lany jest indy­wi­du­al­nie z Klien­tem i może on zawie­rać zarówno maszyny i urzą­dze­nia pro­duk­cji LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. oraz może rów­nież uwzględ­niać wkom­po­no­wa­nie maszyn i urzą­dzeń innych dostaw­ców jak i ist­nie­jące maszyny i urzą­dze­nia będące w posia­da­niu Klienta.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT