System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Leje wibracyjne oraz dna aktywne

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje dna aktywne oraz leje wibra­cyjne, które mają zasto­so­wa­nie jako urzą­dze­nie wspo­ma­ga­jące pro­ces opróż­nia­nia syp­kich surow­ców lub pro­duk­tów goto­wych ze silo­sów lub zbior­ni­ków.

Leje wibra­cyjne i dna aktywne pro­du­ko­wane są o róż­nych śred­ni­cach, które indy­wi­du­al­nie ustala się z Klien­tem.

Urzą­dze­nia mogą być wyko­ny­wane są ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej jak i ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT