System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Mieszalniki

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje mie­szal­niki dla mate­ria­łów syp­kich.

Ze względu na rodzaj pro­cesu tech­no­lo­gicznego roz­róż­niamy mie­szal­niki prze­pły­wowe (bęb­nowe, łopat­kowe jedno lub dwu­wa­łowe) oraz mie­szal­niki szar­żowe (wstę­gowe, lemie­szowe lub bęb­nowe). Para­me­try tech­no­lo­giczne mie­szal­ni­ków tj. obję­tość robo­cza, wydaj­ność, wymiary pozo­stają do uzgod­nie­nia z Klien­tem.

Mie­szal­niki mogą być wyko­ny­wane są ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej jak i ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT