System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Odwadniacze i płuczki wibracyjne

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Odwadniacze i płuczki wibracyjne

 

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje odwad­nia­cze wibra­cyjne słu­żące do odse­pa­ro­wa­nia wody na pokła­dach sito­wych poli­ure­ta­no­wych lub sta­lo­wych z pro­duk­tów po urzą­dze­niach myją­cych i płu­czą­cych. Wiel­kość odwad­nia­czy dobie­rana jest w zależ­no­ści od wydaj­no­ści, rodzaju mate­riału, pro­duktu oraz indy­wi­du­al­nych suge­stii Klienta.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje płuczki wibra­cyjne prze­zna­czone do płu­ka­nia wszel­kiego rodzaju pro­duk­tów. Mogą być wypo­sa­żone w otwarty lub zamknięty sys­tem obiegu wody. Dodat­kowo dzięki zasto­so­wa­niu pokła­dów kaska­do­wych można na nich uzy­skać pełne omy­wa­nie mate­riału, a przy zasto­so­wa­niu ruchu wibra­cyjnego mate­riał na wylo­cie jest wstęp­nie odwod­niony.

Do napędu odwad­nia­czy i płu­czek wibra­cyj­nych sto­so­wane są elek­tro­wi­bra­tory bez­wład­no­ściowe lub elek­tro­me­cha­niczne napędy wibra­cyjne bez­wład­no­ściowe wła­snej pro­duk­cji przysto­so­wane do współ­pracy z przy­zie­miami prą­do­wymi umoż­li­wia­ją­cymi regu­la­cje wydaj­no­ści.

Odwad­nia­cze i płuczki wibra­cyjne mogą być wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej jak i, na życze­nie Klienta, ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT