System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Przenośniki i dozowniki ślimakowe

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Przenośniki i dozowniki ślimakowe

 

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. ofe­ruje wyko­naw­stwo prze­no­śni­ków i dozow­ni­ków śli­ma­ko­wych o róż­nych śred­ni­cach i dłu­go­ściach znaj­du­ją­cych sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w pro­ce­sach trans­portu (na krót­kich odcin­kach wewnątrz­za­kła­do­wego trans­portu tech­no­lo­gicz­nego), dozo­wa­nia i nawa­ża­nia mate­ria­łów syp­kich, suchych lub wil­got­nych, drobno- śred­nio- i gru­bo­ziar­ni­stych oraz mate­ria­łów pasto­wa­tych. Prze­no­śniki śli­ma­kowe mogą sta­no­wić zamknię­cia zbior­ni­ków i silo­sów speł­nia­jąc jed­no­cze­śnie zada­nie odbie­ral­nika, podaj­nika lub dozow­nika.

Prze­no­śniki mogą być wyko­nane w róż­nych wer­sjach i typach dzie­lone ze względu na:

  • rodzaj trans­portu na: poziome, sko­śne ze wznio­sem lub spad­kiem oraz pio­nowe,
  • kon­struk­cję prze­no­śni­ków na: rurowe oraz kory­towe,
  • rodzaj wyko­na­nych wałów: pełne, wstę­gowe, łopat­kowe
  • rodzaj w ukła­dach trans­portu na: jed­no­kie­run­kowe, dwu­kie­run­kowe lub rewer­syjne,
  • dłu­gość: w wer­sji bez i w wer­sji z łoży­skiem,
  • rodzaj zasto­so­wa­nego napędu: mogą być wyko­ny­wane na prze­kładni paso­wej lub moto­re­duk­to­rach i być przy­sto­so­wane do regu­la­cji pręd­ko­ści obro­to­wej za pomocą falow­nika.


Prze­no­śniki mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie (powierzch­nie malo­wane farbą lub ocyn­ko­wane), kwa­so­od­por­nej jak i ze stali o podwyż­szo­nej odpor­no­ści na ście­ra­nie.

Prze­no­śniki mogą posia­dać dopusz­cze­nie do pracy w stre­fach zagro­żo­nych wybu­chem.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT