System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Prze­no­śniki i dozow­niki taśmo­we

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

­

Przenośniki i dozowniki taśmowe

 

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. ofe­ruje wyko­naw­stwo prze­no­śni­ków i dozow­ni­ków taśmo­wych prze­zna­czo­nych do trans­portu tech­no­lo­gicz­nego wszel­kiego rodzaju mate­ria­łów syp­kich, suchych, drobno- śred­nio- i gru­bo­ziar­ni­stych, kawał­ko­wa­nych, ładun­ków jed­nost­ko­wych, a także mate­ria­łów zawil­go­co­nych nie­po­wo­du­ją­cych trwa­łego przy­le­ga­nia do taśmy prze­no­śnika.

Prze­no­śniki mogą być wyko­nane w róż­nych wer­sjach i typach dzie­lone ze względu na:

  • rodzaj trans­portu na: poziome, sko­śne ze wznio­sem lub spad­kiem oraz pio­nowe,
  • kon­struk­cję prze­no­śni­ków na: kra­tow­ni­cową, bla­chow­ni­cową lub z pro­fili typu C,
  • rodzaj wyko­na­nia: otwarte, zamknięte,
  • rodzaj w ukła­dach trans­portu na: jed­no­kie­run­kowe lub rewer­syjne,
  • układ pro­wa­dze­nia taśmy na: krąż­ni­ka­ch/rol­kach, pły­tach śli­zgo­wych (wyko­nane na pła­skim śli­zgu sta­lo­wym co uła­twia rów­no­mierne roz­ło­że­nie surowca) czy na łań­cu­chach,
  • kształt kon­struk­cji na: prze­no­śnik pła­ski, łamany typu L, łamany typu Z, łamany łukowy,
  • rodzaj zasto­so­wa­nej taśmy: taśma gładka, odporna na dzia­ła­nie niskich i wyso­kich tem­pe­ra­tur, o podwyż­szo­nej odpor­ność na ście­ra­nie, dzia­ła­nie oleju, taśma pro­gowa pro­sta czy jodeł­kowa, taśma kie­sze­niowa z fal­ba­nami bocz­nymi, modu­łowa, taśma sta­lowa,
  • mobil­ność na: sta­cjo­narne, prze­jezdne liniowe czy kołowe, zakrężne,
  • rodzaj napędu: napęd elek­tryczny reali­zo­wany jest poprzez moto­re­duk­tory lub też elek­tro­bębny.


Prze­no­śniki te mają zasto­so­wa­nie wszę­dzie tam, gdzie nie­zbędne jest szyb­kie i pre­cy­zyjne prze­trans­por­to­wa­nie mate­riału na odle­głość okre­śloną zasię­giem jed­nego lub wielu prze­no­śni­ków sprzę­żo­nych w płasz­czyź­nie pozio­mej lub nachy­lo­nej do poziomu. Zała­du­nek i roz­ła­du­nek mate­riału może odby­wać się w dowol­nym miej­scu prze­no­śnika w zależ­no­ści od potrzeb użyt­kow­nika.


W zależ­no­ści od spe­cy­fiki mate­riału, pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego i warun­ków zabu­dowy prze­no­śniki wyko­nu­jemy z odcią­giem, nadmu­chem, natry­skiem, wypo­sa­żone w pomo­sty obsłu­gowe, pod­pory stałe lub regu­lo­wane.

Prze­no­śniki mogą być wypo­sa­żone w kosze zasy­powe, skrzy­nie wysy­powe o wiel­ko­ściach i usy­tu­owa­niu uza­leż­nio­nym od prze­zna­cze­nia oraz warun­ków współ­pracy z innymi urzą­dze­niami tech­no­lo­gicz­nymi, w zgar­niaki, skro­baki czy szczotki czysz­czące taśmę, w lin­kowe wyłącz­niki bez­pie­czeń­stwa, prze­mien­niki prą­dowe jak rów­nież ele­menty auto­ma­tyki, tj.: czuj­nik ruchu, zbiegu taśmy.

Prze­no­śniki mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie (powierzch­nie malo­wane farbą lub ocyn­ko­wane) lub stali kwa­so­od­por­nej.

Prze­no­śniki mogą posia­dać dopusz­cze­nie do pracy w stre­fach zagro­żo­nych wybu­chem.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT