System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Przenośniki zgrzebłowe (redlery)

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Pro­du­ko­wane przez LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. prze­no­śniki zgrze­błowe (zgar­nia­kowe) zwane redle­rami służą do trans­portu pozio­mego jak i pod okre­ślo­nym kątem. Mogą trans­por­to­wać róż­nego rodzaju mate­riały syp­kie, mokre oraz kawał­kowe. W prze­no­śni­kach tych mate­riał trans­por­to­wany jest wewnątrz koryta za pomocą zgar­nia­ków moco­wa­nych do łań­cu­cha.

Prze­no­śniki mogą być wyko­nane w róż­nych wer­sjach i typach dzie­lone ze względu na:

  • rodzaj trans­portu na: poziome, sko­śne ze wznio­sem lub spad­kiem,
  • kon­struk­cję wyko­ny­wane z: kształ­tow­ni­ków sta­lo­wych lub bla­chow­nicy,
  • rodzaj wyko­na­nia: otwarte, zamknięte,
  • z dodat­ko­wym wypo­sa­że­niem: odcią­giem, nadmu­chem, natry­skiem, koszem zasy­po­wym,
  • rodzaj zasto­so­wa­nego napędu: moto­re­duk­tory lub elek­tro­bębny.

 

Kon­struk­cje nośne prze­no­śni­ków mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie poprzez malo­wa­nie lub cyn­ko­wa­nie bądź mogą być wyko­nane ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT