System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Prze­sie­wa­cze wibra­cyjne, bęb­nowe,
rusz­towe, prę­towe

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Przesiewacze  wibracyjne,  bębnowe, rusztowe, prętowe

 

Prze­sie­wa­cze wibra­cyjne jedno lub wie­lo­po­kła­dowe w pro­ce­sach na sucho i na mokro.


Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje prze­sie­wa­cze wibra­cyjne do frak­cjo­no­wa­nia lub prze­sie­wa­nia kon­tro­l­nego surow­ców lub pro­duk­tów syp­kich w pro­ce­sach na sucho względ­nie płu­ka­nia lub odwad­nia­nia surow­ców w pro­ce­sach na mokro z udzia­łem wody tech­no­lo­gicz­nej.

Dla prze­my­słu prze­twór­stwa owo­cowo-warzyw­nego i chłod­ni­czego ofe­ru­jemy kali­brow­niki wibra­cyjne do sor­to­wa­nia świe­rzych i zamro­żo­nych owo­ców i warzyw oraz gla­zu­row­niki wibra­cyjne do pokry­wa­nia cienką war­stwą wody owo­ców i warzyw mro­żo­nych dzięki czemu można prze­cho­wy­wać pro­dukty w komo­rach chłod­ni­czych zmniej­sza­jąc moż­li­wość ich uszka­dza­nia.

Prze­sie­wa­cze wyko­ny­wane są w wer­sji jedno lub wie­lo­po­kła­do­wej w wer­sji otwar­tej lub obu­do­wa­nej, a w zależ­no­ści od spo­sobu moco­wa­nia mogą być pod­parte lub podwie­szone.

W zależ­no­ści od ilo­ści napę­dów i miej­sca usy­tu­owa­nia napę­dów prze­sie­wa­cze wyko­ny­wane są o koło­wej, elip­tyczno-koło­wej oraz linio­wej cha­rak­te­ry­styce pracy rze­szota. W prze­sie­wa­czach o linio­wej cha­rak­te­ry­styce pracy sto­su­jemy roz­wią­za­nie wspo­ma­ga­jące pro­ces samo­oczysz­cza­nia się pokła­dów sito­wych w pro­ce­sach prze­sie­wa­nia na sucho.

Do napędu prze­sie­wa­czy sto­so­wane są elek­tro­wi­bra­tory bez­wład­no­ściowe lub elek­tro­me­cha­niczne napędy wibra­cyjne bez­wład­no­ściowe wła­snej pro­duk­cji.

Kon­struk­cje sta­lowe prze­sie­wa­czy mogą być wyko­ny­wane są ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej jak i ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

W zależ­no­ści od rodzaju pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego prze­sie­wa­cze mogą być wypo­sa­żone w sita z siatki sta­lo­wej o oczkach kwa­dra­to­wych lub pro­sto­kąt­nych (sita har­fowe), sita z bla­chy per­fo­ro­wa­nej w pro­ce­sach na sucho lub sita poli­ure­ta­nowe bądź sita sta­lowe szcze­li­nowe w pro­ce­sach na mokro.

Prze­sie­wa­cze wibra­cyjne rusz­towe i prę­towe

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje prze­sie­wa­cze wibra­cyjne rusz­towe lub rusz­towo-prę­towe prze­zna­czone do odsie­wa­nia frak­cji drob­nych z frak­cji gru­bo­ziar­ni­stych lub wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych w pro­ce­sach prze­sie­wa­nia kon­tro­lno-zabez­pie­cza­ją­cego lub odcią­ża­ją­cego (np. odcią­że­nie kru­sza­rek). Wyko­ny­wane są w wer­sji jedno lub wie­lo­po­kła­do­wej z rusz­tami lub prę­tami uło­żo­nymi kaska­dowo. Ruszty i pręty prze­sie­wa­czy wyko­ny­wane są ze stali o podwyż­szo­nej odpor­no­ści na ście­ra­nie.

Prze­sie­wa­cze mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej wyło­żo­nej mate­ria­łami trud­no­ście­ral­nymi lub stali ocyn­ko­wa­nej bądź też ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

Prze­sie­wa­cze bęb­nowe

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje prze­sie­wa­cze bęb­nowe prze­zna­czone do prze­sie­wa­nia kon­tro­lno-zabez­pie­cza­ją­cego oraz wstęp­nej kla­sy­fi­ka­cji suchych mate­ria­łów śred­nio i gru­bo­ziar­ni­stych.

Prze­sie­wa­cze bęb­nowe są wypo­sa­żony w seg­menty sit z bla­chy per­fo­ro­wa­nej lub z siatki sta­lo­wej pozwa­la­jąc uzy­skać 2 lub wię­cej klas ziar­no­wych. Mogą być wyko­nane w wer­sji otwar­tej lub obu­do­wa­nej.

Prze­sie­wa­cze mogą być wyko­ny­wane są ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej jak i ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT