System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Przesiewacze wibracyjne o przekroju kołowym (cedzaki wibracyjne)

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje prze­sie­wa­cze wibra­cyjne o prze­kroju koło­wym do frak­cjo­no­wa­nia lub prze­sie­wa­nia kon­tro­l­nego surow­ców lub pro­duk­tów syp­kich lub do cedze­nia pro­duk­tów płyn­nych.

Prze­sie­wa­cze wyko­ny­wane są w wer­sji jedno lub wie­lo­po­kła­do­wej w zakre­sie śred­nic od 400÷2000mm.

Do napędu prze­sie­wa­czy sto­so­wane są elek­tro­wi­bra­tory bez­wład­no­ściowe.

Kon­struk­cje sta­lowe prze­sie­wa­czy mogą być wyko­ny­wane są ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej jak i ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

W zależ­no­ści od rodzaju pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego prze­sie­wa­cze mogą być wypo­sa­żone w pokłady sitowe wyko­ny­wane z siatki sta­lowej o oczkach kwa­dra­to­wych lub z bla­chy per­fo­ro­wane.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT