System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Rozdrabniacze, przecieraki

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje roz­drab­nia­cze obro­towe oraz prze­cie­raki sitowe.

 

Roz­drab­nia­cze obro­towe znaj­dują zasto­so­wa­nie w prze­my­śle rolno-spo­żyw­czym, che­micz­nym i nawo­zo­wym oraz cera­micz­nym do roz­drab­nia­nia surow­ców i pro­duk­tów. W prze­my­śle spo­żyw­czym znaj­dują one zasto­so­wa­nie mię­dzy innymi w zakła­dach prze­twór­stwa owo­cowo-warzyw­nego do roz­drab­nia­nia głę­boko zamro­żo­nych surow­ców, na przy­kład warzywa, owoce, mięso, ser itp. W prze­my­śle che­micz­nym, nawo­zo­wym i cera­micz­nym służą do roz­drab­nia­nia surow­ców na eta­pie przy­go­to­wa­nia pro­duk­cji.

 

Pro­jek­to­wane i pro­du­ko­wane przez nas urzą­dze­nia roz­drab­nia­jące w zależ­no­ści od rodzaju ele­mentu robo­czego i liczby ele­men­tów robo­czych pro­du­ko­wane są w róż­nych wer­sjach i można podzie­lić je ze względu na kon­struk­cję jako jedno lub wie­lo­wa­łowe oraz jedno lub wie­lo­stop­niowe.

 

Roz­drab­nia­cze dodat­kowo mogą być dodat­kowo wypo­sa­żone w dol­nej czę­ści w obro­towy prze­cie­rak sitowy w celu dodat­ko­wego roz­drob­nie­nia surowca lub pro­duktu.

 

Prze­cie­raki sitowe mogą rów­nież mieć zasto­so­wa­nie jako nie­za­leżne wolno sto­jące urzą­dze­nie reali­zu­jące pro­ces prze­cie­ra­nia-roz­bry­le­nia np. higro­sko­pij­nych, mało­zwię­złych surow­ców lub pro­duk­tów.

 

Roz­drab­nia­cze i prze­cie­raki mogą być napę­dzene poprzez moto­re­duk­tory, prze­kład­nie pasowe lub łań­cu­chowe. Ze względu na rodzaj zasto­so­wa­nego mate­riału kon­struk­cyj­nego pro­du­ko­wane są ze stali węglo­wej jak i kwa­so­od­por­nej

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT