System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Rozdzielacze i zasuwy dla materiałów sypkich

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje roz­dzie­la­cze i zasuwy, które mają zasto­so­wa­nie w pro­ce­sach zwią­za­nych z roz­dzia­łem lub odci­na­niem strugi mate­ria­łów syp­kich.

 

Roz­dzie­la­cze są pro­jek­to­wane i wyko­ny­wane w wer­sji dwu­dro­go­wej lub wie­lo­dro­go­wej w ukła­dzie syme­trycz­nym lub niesyme­trycz­nym, ze względu na rodzaj zasto­so­wa­nego napędu roz­dzie­la­cze pro­du­ko­wane są w wer­sji z napę­dem ręcz­nym, elek­trycz­nym lub pneu­ma­tycz­nym.

Pro­jek­tujemy i wyko­nu­jemy zasuwy pła­skie pły­towe, zasuwy igłowe lub prę­towe oraz zasuwy kom­bi­no­wane pły­towo-igłowe. W zależ­no­ści od rodzaj zasto­so­wa­nego napędu zasuwy mogą być wyko­ny­wane w wer­sji z napę­dem ręcz­nym, elek­trycz­nym lub pneu­ma­tycz­nym.

Roz­dzie­la­cze i zasuwy pro­du­ko­wane są o róż­nych wymia­rach do uzgod­nie­nia z Klien­tem.

Urzą­dze­nia mogą być wyko­ny­wane są ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej jak i ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT