System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Separatory powietrzne

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Pro­du­ko­wane przez firmę LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. sepa­ra­tory powietrzne (wial­nie) służą do aera­cyj­nej sepa­ra­cji lek­kich, lot­nych zanie­czysz­czeń (takich jak: pył, trawy, suche liście, kawałki papieru, a także krusz, szron, drobne czę­ści surowca wła­ści­wego) od mate­riału wła­ści­wego. Mate­riał poda­wany jest poprzez podaj­nik wibra­cyjny dozu­jący (umoż­li­wia­jący rów­no­mierne i płynne dzia­ła­nie urzą­dze­nia) do kanału aera­cyj­nego. Urzą­dze­nie może być wypo­sa­żone w prze­mien­nik prą­dowy do regu­la­cji wydaj­no­ści podaj­nika oraz w prze­mien­nik prą­dowy któ­rym można regu­lo­wać siłę nadmu­chu powie­trza w kanale.

Sepa­ra­tory mogą być wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej jak i ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT