System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Stacje dozowania surowców

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz wyko­nuje sta­cje dozo­wa­nia surow­ców słu­żące do płyn­nego i rów­no­mier­nego poda­wa­nia mate­ria­łów syp­kich lub kawał­ko­wych na linię pro­duk­cyjną. Sta­cje dozo­wa­nia umiej­sco­wione w środku linii tech­no­lo­gicz­nej peł­nią rów­nież funk­cję zbior­ni­ków bufo­ro­wych.

Sta­cje dozu­jące wypo­sa­żone są w:

  • zbior­nik zaso­bowy o zróż­ni­co­wa­nej pojem­no­ści (50 dm3 ÷ 50 m3), wypo­sa­żony w wykła­dziny wyko­nane ze stali trud­no­ście­ral­nej,
  • oraz dozow­nik, któ­rym może być krótki prze­no­śnik taśmowy, podaj­nik ryn­nowy wibra­cyjny, prze­no­śnik zgrze­błowy, prze­no­śnik śli­ma­kowy lub ruchoma podłoga wypo­sa­żone w napęd przy­sto­so­wany do współ­pracy z prze­mien­ni­kiem prą­do­wym umoż­li­wia­jący płynną regu­la­cję wydaj­no­ści w zakre­sie od 25 ÷ 100% (zakres regu­la­cji uza­leż­niony jest od rodzaju dozow­nika i rodzaju zasto­so­wa­nego napędu),
  • kraty, ruszty zabez­pie­cza­jące – słu­żące do wstęp­nego odsiewu dużych nad­ga­ba­ry­tów z linii tech­no­lo­gicz­nej,
  • zasuwy pła­skie, kur­tyny prę­towe – słu­żące do kon­tro­lo­wa­nia wyso­ko­ści war­stwy mate­riału poda­wa­nej oraz do zabez­pie­cze­nia przed nie­kon­tro­lo­wa­nym wysy­pem mate­riału na urzą­dze­nie dozu­jące.


Sta­cje dozo­wa­nia mogą być wyko­ny­wane są ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej jak i ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT