System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Stoły wibracyjne

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Pro­du­ko­wane przez firmę LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. stoły wibra­cyjne w zależ­no­ści od potrzeb służą do zagęsz­cza­nia bądź for­mo­wa­nia mate­ria­łów syp­kich lub zawil­go­co­nych w pojem­ni­kach, a przy zasto­so­wa­niu pojem­ni­ków z dnem per­fo­ro­wa­nym mogą być rów­nież wyko­rzy­sty­wane w pro­ce­sie otrzą­sa­nia mate­riału z wody.

Stoły wibra­cyjne mogą być wypo­sa­żone w napęd w postaci jed­nego lub dwóch elek­tro­wi­bra­to­rów bez­wład­no­ścio­wych (sil­ni­ków wibra­cyj­ny­cj­nych), napęd elek­tro­ma­gne­tyczny bądź też napęd elek­tro­me­cha­niczny bez­wład­no­ściowy w zależ­no­ści od spe­cy­fiki reali­zo­wa­nego pro­cesu.

Stoły wibra­cyjne mogą być wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej jak i ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT