System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Układy dozowania, naważania i konfekcjonowania surowców

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Dla pro­jek­to­wa­nych i wyko­ny­wa­nych firmę LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. maszyn i urzą­dzeń oraz linii tech­no­lo­gicz­nych możemy dostar­czyć nastę­pu­jące sys­temy wagowe:

  • wagi zbior­ni­kowe,
  • wagi plat­for­mowe,
  • wagi taśmowe,
  • wagi dozu­jące dla pro­ce­sów cią­głych,
  • wagi do nawa­ża­nia szar­żo­wego (two­rze­nie mie­sza­nek),

 

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT