System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Wibracyjne separatory podłużnych zanieczyszczeń

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Pro­du­ko­wane przez firmę LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. wibra­cyjne sepa­ra­tory podłuż­nych zanie­czysz­czeń służą do oddzie­le­nia od owo­ców kuli­stych róż­nego rodzaju i wiel­ko­ści patycz­ków oraz gałą­zek. Sepa­ra­cja odbywa się poprzez pozy­cjo­no­wa­nie na pokła­dzie fali­stym (z moż­li­wo­ścią regu­la­cji szcze­lin, co pozwala na zop­ty­ma­li­zo­wa­nie pro­cesu sor­to­wa­nia) podłuż­nych zanie­czysz­czeń co pozwala mate­ria­łowi odpa­do­wemu trans­por­t/wę­drówką po pokła­dach do gór­nego wysypu, a owoce wpa­da­jąc w szcze­liny pomię­dzy pokła­dami prze­cho­dzą do wysypu dol­nego. Wiel­kość sepa­ra­to­rów oraz ilość kana­łów dobie­rana jest w zależ­no­ści od wydaj­no­ści, rodzaju mate­riału i zanie­czysz­czeń oraz indy­wi­du­al­nych suge­stii Klienta.

Wibra­cyjne sepa­ra­tory podłuż­nych zanie­czysz­czeń mogą być rów­nież sto­so­wane do sor­to­wa­nia ele­men­tów pod kątem ich dłu­go­ści, takich jak np. kołki do pro­duk­cji mebli, warzywa podłużne mar­chewki, ogórki, pie­truszki.

Wibra­cyjne sepa­ra­tory podłuż­nych zanie­czysz­czeń mogą być wyko­ny­wane są ze stali chro­mo­ni­klo­wej lub kwa­so­od­por­nej jak i, na życze­nie Klienta, ze stali węglo­wej malo­wa­nej lub ocyn­ko­wa­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT