System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Wywrotnice

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Wyw­rot­nice sta­cjo­narne pro­du­ko­wane przez naszą firmę prze­zna­czone są przede wszyst­kim do roz­ła­dunku pojem­ni­ków, skrzy­nio­pa­let lub kon­te­ne­rów. Wyso­kość podno­sze­nia oraz gaba­ryty urzą­dze­nia, dedy­ko­wane są pod indy­wi­du­alne, zadane para­me­try pracy. Urzą­dze­nia te mogą współ­pra­co­wać rów­nież ze sta­cjami dozo­wa­nia i two­rzyć część układu linii.

W zależ­no­ści od rodzaju prze­my­słu w jakim znajdą zasto­so­wa­nie, możemy wyko­nać je ze stali kon­struk­cyj­nej lub ze stali nie­rdzew­nej.

Napęd reali­zo­wany jest poprzez zasto­so­wa­nie prze­kładni mecha­nicz­nej, siłow­ni­ków pneu­ma­tycz­nych lub hydrau­licz­nych

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT