System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Zbiorniki i silosy

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. ofe­ruje wyko­naw­stwo zbior­ni­ków i silo­sów prze­zna­czo­nych do skła­do­wa­nia i maga­zy­no­wa­nia syp­kich mate­ria­łów. Zbior­niki i silosy mogą posia­dać dodat­kowe wypo­sa­że­nie: prze­wody zała­dow­cze, zasuwy, klapy, prze­no­śniki i dozow­niki odbie­ra­jące, czuj­niki poziomu, układy ważące, fil­try, dra­binki, pomo­sty obsłu­gowe, włazy itp. Zbior­niki i silosy wyko­ny­wane są w róż­nych obję­to­ściach i kształ­tach (okrą­głe, pro­sto­kątne, tra­pe­zowe) do uzgod­nie­nia z Klien­tem. Mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie (powierzch­nie malo­wane farbą lub ocyn­ko­wane) jak i stali kwa­so­od­por­nej.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT