System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Sor­tow­nie odpa­dów, recy­kling, eko­lo­gia
LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

 

­Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. posiada w swo­jej ofer­cie maszyny i urzą­dze­nia znaj­du­jące zasto­so­wa­nie w sze­roko rozu­mia­nej dzie­dzi­nie ochrony śro­do­wi­ska.

Pro­jek­tu­jemy oraz wyko­nu­jemy kom­pletne linie tech­no­lo­giczne, skła­da­jące się z urzą­dzeń do segre­ga­cji i prze­twa­rza­nia odpa­dów komu­nal­nych oraz do pozy­ski­wa­nia surow­ców wtór­nych z odpa­dów po selek­tyw­nej zbiórce. Posia­damy rów­nież sze­roką gamę urzą­dzeń do recy­klingu odpa­dów prze­my­sło­wych takich jak: (alu­mi­nium, złom samo­cho­dowy, stłuczka szklana, sprzęt AGD i inne) jak rów­nież linie do przy­go­to­wa­nia i prze­sie­wa­nia bio­masy.

Każda linia tech­no­lo­giczna pro­jek­to­wana jest według indy­wi­du­al­nych potrzeb oraz zało­żeń Klienta.

W zakres pro­jek­towy wcho­dzą zarówno urzą­dze­nia pro­duk­cji firmy LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. oraz urzą­dze­nia firm zewnętrz­nych w zależ­no­ści od pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego jakim pod­da­wane są odpady.

W naszej ofer­cie posia­damy rów­nież zastawki kana­łowe, naścienne, klapy zwrotne, jazy uchylne znaj­du­jące sze­ro­kie zasto­so­wa­nie jako arma­tura odci­na­jąca oraz do regu­la­cji prze­pływu na oczysz­czal­niach ście­ków, sta­cjach uzdat­nia­nia wody, prze­pom­pow­niach oraz innych obiek­tach inży­nie­rii wod­nej.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. świad­czy wła­sne usługi ser­wi­sowe w okre­sie gwa­ran­cyj­nym, jak rów­nież po jego zakoń­cze­niu.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT