System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Kabiny i stoły sor­tow­ni­cze

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Pro­ces sor­to­wa­nia ręcz­nego odbywa się na „sto­łach sor­tow­ni­czych”– są to prze­no­śniki taśmowe, pro­ste, zasy­py­wane poprzez prze­no­śnik taśmowy, poda­jący mate­riał z rów­no­mierną pręd­ko­ścią oraz roz­pro­wa­dza­jąc go na całą sze­ro­kość stołu sor­tow­ni­czego.

Po oby­dwóch stro­nach stołu znaj­dują się sta­no­wi­ska sor­to­wa­czy. Każde sta­no­wi­sko wypo­sa­żone jest w wyłącz­nik awa­ryjny. Pręd­kość posuwu taśmy regu­lo­wana jest poprzez prze­mien­nik prą­dowy. Stoły sor­tow­ni­cze mogą być posa­do­wione bez­po­śred­nio na posadzce z pode­stami dla pra­cow­ni­ków lub na try­bu­nie sor­tow­ni­czej.

W zależ­no­ści od warun­ków zabu­dowy linii tech­no­lo­gicz­nej, stoły sor­tow­ni­cze mogą być umiesz­czane w kabi­nach sor­tow­ni­czych. Kabiny sor­tow­ni­cze (modu­łowe) mogą być wypo­sa­żone w zależ­no­ści od wyma­gań w okna, insta­la­cję grzew­czą, kli­ma­ty­za­cję, insta­la­cję nawiewno-wycią­gową, oświe­tle­nie, lampy owado i bio­bój­cze, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami. Kabiny sor­tow­ni­cze umiesz­czane są na try­bu­nach sor­tow­ni­czych.

Try­buna sor­tow­ni­cza to kon­struk­cja sta­lowa o odpo­wied­nich para­me­trach nośnych. Try­buna może być wypo­sa­żona w prze­grody (boksy) lub bez­po­śred­nio pod wysy­pami mogą znaj­do­wać się kon­te­nery na wyse­gre­go­wane odpady.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT