System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Linie do produkcji paliw alternatywnych

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Linie do produkcji paliw alternatywnych

 

Pro­duk­cja paliwa alter­na­tyw­nego z wyse­lek­cjo­no­wa­nych, wyso­ko­war­to­ścio­wych surow­ców wtór­nych, umoż­li­wia uzy­ska­nie wyso­ko­ener­ge­tycz­nego paliwa, jed­no­cze­śnie zmniej­sze­nie ilo­ści skła­do­wa­nych odpa­dów oraz przy­czy­nie­nia się do zaosz­czę­dze­nia natu­ral­nych rezerw ener­ge­tycz­nych.

Pro­ces wytwa­rza­nia paliwa alter­na­tyw­nego to nic innego jak odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie odpa­dów, poprzez pro­cesy: segre­ga­cji, roz­drab­nia­nia wstęp­nego, prze­sie­wa­nia, wyse­pa­ro­wa­nia metali i nie metali, tak aby w kolej­nym eta­pie zostały pod­dane pro­ce­sowi koń­co­wego roz­drab­nia­nia.

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. pro­jek­tuje oraz pro­du­kuje kom­pletne linie do pro­duk­cji paliwa alter­na­tyw­nego, posze­rza­jąc asor­ty­ment wła­snych maszyn o urzą­dze­nia do roz­drab­nia­nia odpa­dów.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT