System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Linie segregacji odpadów komunalnych

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Linie segregacji odpadów komunalnych

 

Każda linia tech­no­lo­giczna segre­ga­cji odpa­dów, pro­jek­to­wana jest pod indy­wi­du­alne roz­wią­zana Klienta.

W zależ­no­ści od ilo­ści prze­twa­rza­nych odpa­dów, od spe­cy­fiki odpadu wej­ścio­wego oraz wyj­ścio­wego, sto­so­wane są urzą­dze­nia w róż­nej kon­fi­gu­ra­cji np.:

 • roz­ry­warki wor­ków,
 • sta­cja dozo­wa­nia, którą sta­no­wić może:
  - prze­no­śnik kana­łowy (taśmowo-łań­cu­chowy),
  zbior­nik (kosz zasy­powy) z prze­no­śni­kiem taśmo­wym sta­no­wią­cym jego dno,
 • roz­drab­nia­cze wstępne jedno lub dwu wałowe.


Trans­port mate­riału pomię­dzy klu­czo­wymi urzą­dze­niami odbywa się za pomocą prze­no­śni­ków taśmo­wych róż­nego rodzaju:

 • prze­no­śniki taśmowe na krąż­ni­kach i listwach śli­zgo­wych,
 • na śli­zgu (stoły sor­tow­ni­cze),
 • w ukła­dzie niec­ko­wym,
 • w ukła­dzie pro­stym z bur­tami bocz­nymi o róż­nej wyso­ko­ści).

 

Kolejny etap to pro­ces odsie­wa­nia mecha­nicz­nego, który pro­wa­dzi się zazwy­czaj na prze­sie­wa­czach bęb­no­wych lub wibra­cyj­nych.

Pro­ces segre­ga­cji ręcz­nej pro­wa­dzony jest na stole sor­tow­ni­czym umiesz­czo­nym w kabi­nie sor­tow­ni­czej.

W dal­szy etap sor­to­wa­nia można włą­czyć róż­nego rodzaju sepa­ra­tory:

 • magne­tyczne,
 • wiro­prą­dowe i/lub optyczne,
 • odciągi frak­cji lek­kiej.

 

Ostat­nim eta­pem pro­cesu sor­to­wa­nia jest spra­so­wa­nie (belo­wa­nie), wysor­to­wa­nych surow­ców wtór­nych.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT