System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Podaj­niki i dozow­niki wibra­cyj­ne

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

­

Podajniki i dozowniki wibracyjne

 

Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. ofe­ruje wyko­naw­stwo podaj­ni­ków i dozow­ni­ków wibra­cyj­nych znaj­du­ją­cych sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w pro­ce­sach trans­portu pozio­mego oraz pio­no­wego (na krót­kich odcin­kach wewnątrz­za­kła­do­wego trans­portu tech­no­lo­gicz­nego), dozo­wa­nia i nawa­ża­nia mate­ria­łów syp­kich, suchych, drobno- śred­nio- i gru­bo­ziar­ni­stych. Podaj­niki mogą słu­żyć do susze­nia lub schła­dza­nia syp­kich pro­duk­tów, mogą sta­no­wić zamknię­cia silo­sów i zbior­ni­ków speł­nia­jąc jed­no­cze­śnie zada­nie odbie­ral­nika, podaj­nika lub dozow­nika.

Podaj­niki mogą być wyko­nane w róż­nych wer­sjach i typach dzie­lone ze względu na:

  • typ kon­struk­cji na: podaj­niki ryn­nowe, kory­towe i rurowe, podaj­niki wibra­cyjne spi­ralne (prze­zna­czone są do trans­portu pio­no­wego jak i rów­nież do susze­nia bądź schła­dza­nia mate­ria­łów syp­kich),
  • rodzaj wyko­na­nia: otwarte, zamknięte,
  • rodzaj pod­par­cia: pod­parte na amor­ty­za­to­rach sprę­ży­no­wych, gumo­wych, zawie­szone na ukła­dach podwie­szo­nych, pod­parte na sprę­ży­nach pro­wa­dzą­cych,
  • rodzaj napędu na podaj­niki z: sil­ni­kami wibra­cyj­nymi, napę­dem magne­tycz­nym, napę­dem wibra­cyj­nym, prze­kładną wibra­cyjną, napę­dem dozu­ją­cym,
  • umiej­sco­wie­nie napędu na z napę­dem: dol­nym, gór­nym lub bocz­nym,

 

Podaj­niki dozu­jące z napę­dem na sil­ni­kach wibra­cyj­nych (elek­tro­wi­bra­to­rach bez­wład­no­ścio­wych) bądź na napę­dach wibra­cyj­nych (bez­wład­no­ścio­wych elek­tro­me­cha­nicz­nych) przy zasto­so­wa­niu prze­mien­nika czę­sto­tli­wo­ści umoż­li­wiają płynną regu­la­cję wydaj­no­ści w zakre­sie od 50 do 100%, podaj­niki na prze­kładni wibra­cyj­nej przy zasto­so­wa­niu prze­mien­nika czę­sto­tli­wo­ści umoż­li­wią płynną regu­la­cję wydaj­no­ści w zakre­sie od 20 do 100%, nato­miast podaj­niki na napę­dach wibra­cyj­nych elek­tro­ma­gne­tycz­nych dozu­ją­cych umoż­li­wiających płynną regu­la­cję wydaj­no­ści w zakre­sie od 5 do 100% przy zasto­so­wa­niu ste­row­nika tyry­sto­ro­wego (w kom­ple­cie z podaj­nikiem).


Podaj­niki wyko­ny­wane są na pod­sta­wie wyma­gań i uzgod­nień z Klien­tami w róż­nych sze­ro­ko­ściach rynny, róż­nych śred­ni­cach i dłu­go­ściach rynny.

Podaj­niki i dozow­niki wibra­cyjne mogą być wyko­ny­wane ze stali węglo­wej zabez­pie­czo­nej anty­ko­ro­zyj­nie (powierzch­nie malo­wane farbą lub ocyn­ko­wane), kwa­so­od­por­nej, mogą rów­nież być wypo­sa­żone w wykła­dziny trud­no­ście­ralne wyko­nane ze stali o podwyż­szo­nej odpor­no­ści na ście­ra­nie.

Podaj­niki mogą posia­dać dopusz­cze­nie do pracy w stre­fach zagro­żo­nych wybu­chem.

 

 

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT