System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Przenośniki taśmowo-łańcuchowe oraz kanałowe

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

Prze­no­śniki taśmowo- łań­cu­chowe, oraz kana­łowePrze­no­śniki kana­łowe (taśmowo-łań­cu­chowe) są nie­zbęd­nym ele­ment ciągu tech­no­lo­gicz­nego m.in. prze­twa­rza­nia odpa­dów. Jak sama nazwa wska­zuje, posa­do­wione są w kanale (zagłę­bie­niu w posadzce) i sta­no­wią punkt roz­ła­dunku oraz trans­portu mate­riału. Prze­no­śniki kana­łowe mogą być wyko­ny­wane jako łamane lub sta­no­wić sta­cje dozo­wa­nia mate­riału do kolej­nych urzą­dzeń w ciągu tech­no­lo­gicz­nym takich jak: roz­drab­nia­cze, prze­sie­wa­cze, prasy belu­jace.

Jeżeli warunki tech­niczne unie­moż­li­wiają posa­do­wie­nie prze­no­śnika w kanale, można wyko­nać sta­cje dozo­wa­nia jako zbior­nik umiesz­czony na prze­no­śniku taśmo­wym (kosz zasy­powy) wynie­siony ponad posadzkę.

Kon­struk­cja prze­no­śni­ków umoż­li­wia trans­port mate­riału o znacz­nym cię­ża­rze. Taśma pro­wa­dzona jest na łań­cu­cha bocz­nych. Do taśmy zamo­co­wane są sta­lowe progi (zabie­raki), oraz wzmoc­nie­nia z pro­fili sta­lo­wych.

Prze­no­śniki posia­dają burty zapo­bie­ga­jące prze­sy­py­wa­niu się mate­riału poza obszar trans­portu.

Pre­cy­zję w dozo­wa­niu mate­riału uzy­skuje się poprzez zain­sta­lo­wa­nie prze­mien­nika prą­do­wego. Prze­no­śniki cha­rak­te­ry­zują się dużą wytrzy­ma­ło­ścią oraz małą wraż­li­wo­ścią na róż­nego rodzaju zanie­czysz­cze­nia.

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT