System Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001 : 2008

CERTYFIKACJA WG. EN ISO 3834-2 ORAZ EN 1090

Certyfikat Rzetelna Firma - KLIKNIJ I SPRAWDŹ

 
 

Zastawki i klapy zwrotne, jazy uchylne

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.

­Firma LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o. w swo­jej ofer­cie posiada rów­nież sze­roki asor­ty­ment arma­tury odci­na­ją­cej oraz regu­lu­ją­cej prze­pływy mediów w sie­ciach wodno-kana­li­za­cyj­nych, oczysz­czal­niach ście­ków, prze­my­sło­wych akwe­nach wod­nych, prze­pom­pow­niach takich jak.:

  • zastawki kana­łowe,
  • zastawki naścienne,
  • klapy zwrotne,
  • jazy uchylne

Pro­po­nu­jemy arma­turę regu­la­cyjną oraz odci­na­jącą:

  • ze stali kon­struk­cyj­nych zabez­pie­czo­nych anty­ko­ro­zyj­nie (ocyn­ko­wa­nych), ze stali nie­rdzew­nych, kwa­so­od­por­nych itp.,
  • wytwa­rzane do jed­no­stron­nego lub dwu­stron­nego ciśnie­nia,
  • wypo­sa­żone w napęd ręczny lub elek­tryczny,
  • wymiary stan­dar­dowe jak rów­nież pod indy­wi­du­alne zamó­wie­nie,

 

LMS Logi­styka Mate­ria­łów Syp­kich Sp. z o. o.


Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

 
 
STRONA GŁÓWNA          AKTUALNOŚCI         OFERTA         O FIRMIE         KONTAKT